Samfunnsoppdrag

Norsk Vannkraft skal være en pådriver i det grønne skiftet ved å foredle norsk småskala vannkraft

– til beste for falleiere, lokalsamfunn, eiere og natur.

Dette handler ikke bare om å etterleve myndighetskrav og redusere negativ påvirkning, men også om å skape positiv forandring.

Småskala vannkraft bidrar til å redusere klimautslippene gjennom produksjon av fornybar og utslippsfri ren energi. Men småkraft er også mye mer. Småkraft er lokal - og regional næringsutvikling i praksis. For oss i Norsk Vannkraft er det viktig å bidra til bærekraftige bygder gjennom godt samarbeid med falleiere og lokalsamfunn.

Tar vare på naturen og utnytter ressursene best mulig

Når en elv er båndlagt til produksjon av kraftverk, er vi opptatt av å utnytte ressursene på best mulig måte, men uten at det kommer i konflikt med viktige naturverdier. Dette kan være i form av regulering, overføring og noen ganger også bygging av større kraftverk. For våre 10 første kraftverk har vi vurdert tilleggspotensialet til å kunne gi inntil 60 % økt produksjon.

Skaper verdier lokalt

Småskala vannkraft er viktig for det grønne skiftet og skaper samtidig store verdier lokalt. Gjennom Norsk Vannkraft får falleierne løpende inntekter fra falleie samt betaling for lokalt tilsyn og drift.  Lokale entreprenører og andre leverandører får oppdrag og skaper inntekter i sitt nærområde.  Vertskommunen til kraftverket mottar eiendomsskatt hvert år og øvrige skatteinntekter fra den lokale virksomheten som kommer fellesskapet til gode.

Selskapet

Norsk Vannkraft har sterke røtter på Vestlandet

  • Vi benytter så langt som mulig lokale - og regionale partnere i all vår virksomhet
  • Proxima Hydrotech i Rosendal står for overordnet drift av kraftverkene i porteføljen samt overvåking via driftssentral
  • Falleiere som selv ønsker det, bistår med lokalttilsyn og drift. Vi benytter også lokale og regionale partnere på VTA og som sakkyndig driftsleder
  • Omsetning av strøm gjøres via Kinect Energy (Bergen)
  • Vårt team består at svært erfarne personer med lang erfaring fra småskala vannkraft i Norge og Vestlandet
  • Vår hovedbankforbindelse er Sparebanken Vest (avd. Førde).
  • Vi har hovedkontor i et nytt spennende bærekraftmiljø «Nøstet» i Bergen

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som eier kraftverk eller fallrettigheter.

Takk! Du hører fra oss snarest.
Oisann! Noe gikk galt. Vennligst forsøk igjen.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.